Logo

Mikroinventterit

Mikro-inventterit

Mikroinventterit ovat helppo ja moderni tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa kiinteistösi sähköverkkoon.

Tietoa

DEYE mikroinvertterit ovat nimellisteholtaan 1300W (liitetään 4 kpl aurinkopaneeleita) tai 600W (liitetään 2 kpl aurinkopaneeleita ja niissä on paneelikohtainen MPPT, joka takaa maksimaalisen hyötysuhteen myös käytettäessä yksikidepaneeleita erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. Varjostuma tai paneelin likaisuus vaikuttaa vain yksittäiseen paneeliin -ei koko ketjuun!

Mikroinvertteriä ei tarvitse parametroida tai ohjelmoida mitenkään, vaan se ottaa asetusarvonsa siihen liitetystä verkosta ja tahdistuu siihen jännitteen kytkemisen jälkeen noin minuutin aikana!

Mikroinvertterit ovat suojausluokaltaan IP67, joten ne voi asentaa vaikka katolle paneeleiden alle. Näin invertterit eivät vie tilaa sähkötilasta tai pääkeskushuoneesta.

Laitteilla on eurooppalaiset hyväksynnät ja 36kk valmistajantakuu. Takuu laajenee lisää kahdella vuodella (+24kk), jos asennuskohteessa on vähintään kaksitasoinen ukkossuojaus (ns. B+C suoja).

Käyttöliittymänä toimii esimerkiksi matkapuhelin Zigbeen välityksellä.

Kaapeloinnit voidaan tehdä normaaleilla asennuskaapeleilla kuten MMJ ja MCMK ja käyttää normaalia AC turvakytkintä.

ECD

174,62 €

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

SUN-600G

230,35 €

 • Mahdollista liittää 2 kpl max 370W aurinkopaneeleita
 • Joka paneelille oma MPPT
 • Nimellisantovirta 2,5A

SUN-1300G

343,67 

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

ECD User manual

Kytkentäesimerkki

String-inventerit

Mikroinventterit ovat helppo ja moderni tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa kiinteistösi sähköverkkoon.

Tietoa

STRING invertteri on keskitetty invertteri, joka muuntaa aurinkopaneeleista tulevan tasasähkön verkkosähköksi ja syöttää sen yleiseen sähköverkkoon.

Nimensä mukaisesti STRING on ketju, jossa kaikki paneelit ovat sarjassa. Invertteri voidaan asentaa sähkötilaan tai jopa ulos (IP67), jonne paneeleilta tuleva tasavirta kaapeloidaan.

Invertterillä tuotettu sähkö käytetään ensisijaisesti omalla kulutuspaikalla ja mahdollinen ylijäämäsähkö myydään verkkoyhtiölle. Itse käytetystä sähköstä ei siis tarvitse maksaa siirtomaksuja eikä veroja.

SUN-6K-G (6 kW)

1 034,73 €

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

SUN-10K-G (10 kW)

1 174,06 €

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

SUN-15K-G (15 kW)

1 610,61 €

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

SUN-20K-G (20 kW)

1 569,74 

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

SUN-25K-G (25 kW)

1 764,79 €

 • Collects individual module and microinverter statistics
 • Communicates in real time
 • Requires no additional wiring

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 6.12.2019
Verkkokaupan rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on A & P Lundberg Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
A & P Lundberg Oy
Osoite Ollakantie 2 C 3, 90440 Kempele. Y-tunnus 1569902-9.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Asko Lundberg, sähköposti [email protected]

3. Rekisterin nimi
Hardwoodhill -verkkokaupan rekisteri ja tietosuojaseloste.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaisiin liittyviä tietoja sekä henkilötietoja kerätään verkkokaupan tilausten ja tunnusten luontien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu asiakkaiden ja yritysten osoitetiedoista, joita tarvitaan tilausten käsittelyssä ja
lähettämisessä.
Rekisterissä pidetään myös suoramarkkinoinnin lupa- tai kieltotietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkokaupassa ostoksia tekevien asiakkaiden ja yritysten itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään rekisterissä niiden käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan viimeistään ostetun
tuotteen takuuajan kuluttua.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään ilman lainmukaista perustetta (laki yksityisyyden suojasta
759/2004).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kovalevyllä) oleva rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteri sijaitsee
internet palveluntarjoajan pilvipalvelimella.
Manuaalista aineistoa ei ole.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yrityksellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö tai yritys haluaa
tarkistaa hänestä/siitä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto. Tiedon korjauspyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos
tarkastusoikeuteen tai virheellisen tiedon korjaamiseen ei suostuta, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Käyttöehdot

www-sivujen käyttöehdot

Näiden www-sivujen käyttö on vapaaehtoista eikä sido sivujen tekijää millään tavalla. Sivujen käyttäjä hyväksyy nämä sivuston käyttöehdot.

Sivujen sisältö on A & P Lundberg Oy:n omaisuutta ja tekijänoikeuslain alaista.

Sivuilla esitettyä materiaalia saa käyttää aurinkovoimalaitosten suunnittelussa ja hankinnan apuna. Asiasisällön oikeellisuus on käyttäjän harkittava.

Sivuilta löytyy tietoa aurinkosähköstä ja siihen liittyvistä laitteista. Sivuilla oleva tieto on kerätty useista eri lähteistä ja sen tarkoituksena on selventää ja helpottaa aurinkovoiman hankintaa ja suunnittelua.

Sivuston tiedoissa olevia mahdollisia virheitä ei ole tehty tahallaan ja mahdollisia virheitä pyritään vähentämään koko ajan.

A & P Lundberg ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon aiheuttamasta vahingosta, kulusta tai menetyksestä.

Ylläpitäjä voi halutessaan päivittää näitä sivuja tai sulkea ne kokonaan.

Käyttöehdot

Verkkokaupan yleiset myyntiehdot

A & P Lundberg Oy:n Yleiset myyntiehdot 2019

1. Johdanto

Nämä ehdot ovat kiinteä osa A & P Lundberg Oy:n solmimia tavaran tai palvelun myyntiä koskevia sopimuksia. Näistä ehdoista poikkeavia ostajan tilauksessa ilmoittamia ehtoja ei sovelleta. Näihin ehtoihin tehtävät muutokset ovat päteviä vain, jos myyjä ja ostaja ovat yhdessä sopineet niistä kirjallisesti.

2. Tarjous

Mikäli tarjouksessa ei muuta mainita, on myyjän tarjous voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Kaikki tarjoukseen liittyvä kirjallinen materiaali on myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouspäivänä tai erilliseen sopimukseen, josta on maininta tarjouksessa. Hinta perustuu ostajan antamiin tietoihin ja määriin, joita myyjällä on oikeus tarkistaa ennen toimitusta lopullisen määrän ja/tai toimituksen muuttuessa.

3. Sopimus

Sopimus syntyy, kun ostaja ilmoittaa kirjallisesti hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen tai myyjä vahvistaa ostajan tekemän tilauksen. Jos ostajan tilaus poikkeaa myyjän tekemästä tarjouksesta, on myyjän tilausvahvistus pätevä ja ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sovittua toimitusta ilman myyjän suostumusta.

4. Myyjän velvollisuudet

4.1 Toimitusaika

Ellei sopimuksessa toisin mainita, toimitusaika alkaa sopimuksen päivämäärästä.

4.2 Toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan Finnterms 2001 ehtoja, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu. Toimituslauseke on NOL (noudettavana lähettäjältä), ellei sopimuksessa ole mainittu jotakin muuta toimituslauseketta.

4.3 Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimituslausekkeen mukaisesti.

4.4 Takuu

Sopimuksessa mainitulle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Palveluiden takuu on 24 kk.

4.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa siitä, että sopimuksessa mainitut tavarat ovat kauppaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen mukaisia.

4.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle välittömästi tiedon saatuaan, jos sopimuksessa mainitut tavarat myöhästyvät sekä ilmoittamaan arvioitu uusi toimituspäivä. Myyjä ei korvaa ostajalle myöhästymisestä johtuvaa vahinkoa, jos myöhästyminen johtuu tavaran valmistajasta, joka ei ole täyttänyt sopimustaan. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta tai välinpitämättömästä toiminnasta, voi ostaja vaatia myyjältä korvausta 2% sopimuksen arvosta kutakin alkavaa viikkoa kohden, mutta kuitenkin enintään 10% sopimuksen/tilauksen arvosta.

4.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ostajalle.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu ja se mainitaan sopimuksessa.

5.2 Maksuaika

Mikäli maksuehtoa ei ole erikseen sopimuksessa mainittu, on se 30 päivää netto. Maksuajan laskenta alkaa toimituspäivämäärästä. Jos kauppahintaa ei makseta määräpäivään mennessä on myyjällä oikeus kieltäytyä jatkotoimituksista ja lisätä kauppahintaan viivästymiskorko, joka määräytyy korkolain mukaisesti.

5.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää oikeuden kauppahinnan tarkistamiseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat julkisoikeudelliset verot tai maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Maksujen muutoksissa verrataan tarjouspäivän ja maksupäivän välisiä muutoksia.

5.4 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä lykkää toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus laskuttaa tavarat alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

5.5 Reklamaatio

Jos toimitus on sopimuksen vastainen tai muuten virheellinen on ostajan ilmoitettava siitä kirjallisesti myyjälle 5 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Vaatimukset, jotka koskevat itsenäisen rahdinkuljettajan hoitaman kuljetuksen aikana syntyviä tuotteen virheitä, osoitetaan suoraan rahdinkuljettajalle. Myyjällä on ensisijaisesti oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi sopimuksen mukainen tavara. Ostajan vastuulla on tarkastaa toimitus ja sen oikeellisuus sekä toimitettujen tavaroiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

6. Sopimuksen purkaminen

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun

Mikä myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä myyjä korjaa puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa tai myyjästä riippuvasta syystä toimitus myöhästyy siten, että ostajalla on oikeus maksimi viivästyssakkoon, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

6.2 Myyjän oikeus sopimuksen purkuun

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikaan mennessä ja on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, on myyjällä oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Myyjällä on myös oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvoitetta, jos tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi kansainvälisten sopimuksien, tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoiminnan seurauksena.

7. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuolista ei voi vedota sopimuksen laiminlyöntiin, jos se kohtaa odottamattoman ja poikkeuksellisen tapahtuman, joka ei ole kyseisen sopimusosapuolen hallinnassa ja jonka ennakoiminen oli mahdotonta sopimusta solmittaessa ja joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen (FORCE MAJEURE). Tällaiseen tapahtumaan vetoavan osapuolen on ilmoitettava tapahtumasta välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti.

8. Vakuutukset

Osapuolet vastaavat tavaran vakuuttamisesta sovitun toimitusehtolausekkeen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Mahdollisista lisävakuutuksista sovitaan erikseen kunkin tilauksen kohdalla.

9. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

a) Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran tarkoituksettomasta käytöstä tai väärästä asennuksesta.

b) Myyjän vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostajan maksamaan sopimuksessa mainittuun kauppahintaan.

c) Tavaran ollessa ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu ostajan tai kolmannen osapuolen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen.

d) Vastuunrajoitusta ei sovelleta jos kyseessä on henkilövahinko tai myyjä syyllistyy törkeään huolimattomuuteen.

10. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu tai sopimuksen mukaan.

11. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä. Sähköpostiviestin lukukuittaus on riittävä todiste viestin perille tulosta.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä kohtuullisessa ajassa, riita ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa kauppakamarin välityslautakunta. Myyjällä on välimiesmenettelystä huolimatta oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä ja riidatonta maksua myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Ota yhteyttä

Logo

Info

Yhteys

A&P Lundberg

A&P Lundberg

Y-tunnus 1569902-9

Ollakantie 2 C 3

90440 Kempele

Yrityksestä

A & P Lundberg Oy on vuonna 1999 perustettu perheyhtiö. Yhtiön omistavat Asko ja Pirjo Lundberg.

Yhtiö harjoittaa teollisuuden sähkö- ja automaatiokonsultointia, suunnittelua sekä projektinhoitoon liittyvää työtä, kuten asennusvalvontaa.

Lisäksi yhtiö tuo maahan aurinkosähköön liittyviä tuotteita.