Palveluehdot

Päivitetty: 9/2020

Nämä palveluehdot soveltavat Suomen lakia. 

Näitä palveluehtoja sovelletaan seuraaviin palveluihin:

  • Palvelupaketit Visio MINI, Visio PRO, Visio PREMIUM
  • Lisäpalvelut
  • Muut Visio Designin tarjoamat mainostoimistopalvelut


1 Sopimus

1.1 Sopimus asiakkaan ja Mainostoimisto Visio Designin välille syntyy, kun Mainostoimisto hyväksyy asiakkaan verkkosivujen (www.visiodesign.fi) kautta tekemän tilauksen.

1.2 Jos sopimuksesta sovitaan muulla tavoin, kuten suullisesti, Mainostoimisto lähettää asiasta myös kirjallisen sopimusvarmistuksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on tämän kirjallisen varmistuksen hyväksynyt.

1.3 Jokainen sopimusmuutos on tehtävä kirjallisena ja molempien sopijapuolten hyväksymänä. 

2 Palvelupakettien tilaus

2.1 Tilauksen yhteydessä asiakas antaa yhteystietonsa Mainostoimisto Visio Designin haltuun ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi.

2.2 Palvelupaketti on voimassa määräaikaisena 12 kk paketin tilaamisesta, jos muuta ei tilauksen yhteydessä mainita. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa tilausta joko määräaikaisena (6 kk, 12 kk, 24 kk)  tai toistaiseksi voimassaolevana (kuukausikohtainen).

3 Palvelupaketin irtisanominen ja peruminen

3.1 Palvelupaketti on voimassa määräaikaisena vähintään 12 kk ensimmäisestä tilauksesta, jos muuta ei ole sovittu. Tämän jälkeen tilaus jatkuu joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana.

3.2 Asiakas voi irtisanoa tilauksen koska vain. Irtisanominen astuu voimaan laskutuskauden loputtua.

3.3 Irtisanottu tilaus on mahdollista aloittaa uudestaan määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana. 

3.4 Mainostoimisto säilyttää asiakkaan verkkosivuja palvelimillaan vähintään 2 vuotta tilauksen peruuttamisesta. Mainostoimisto kuitenkin poistaa sivut, jos asiakas näin vaatii.

3.4 Viimeisen laskutuskauden päätyttyä asiakkaalla 30 päivää aikaa tallentaa kuva- ja tekstimateriaali sivustolta. Sivusto ei kuitenkaan sinä aikana ole näkyvissä julkisesti.

4 Ylläpito ja webhotellit

4.1 Mainostoimisto vastaa sivujen teknisen puolen ylläpidosta ja päivittämisestä sopimuksen mukaan.

4.2 Palvelupakettien kohdalla Mainostoimisto vastaa webhotellin valinnasta. Tilauksen yhteydessä mainitut ominaisuudet ovat vähittäisominaisuuksia, joita Mainostoimisto sitoutuu noudattamaan valitessaan Alihankkijaa.

Muissa verkkosivuprojekteissa Mainostoimisto suosittelee sivustolle parhaiten sopivaa webhotellia, mutta asiakkaalla on oikeus valita webhotelli, kunhan se täyttää WordPress-verkkosivuston minimivaatimukset.

4.3 Palvelupakettien kohdalla Mainostoimisto voi vaihtaa webhotellia tarpeen tullen koska vain, ilmoittamatta tästä asiakkaalle.

5 Mainostoimiston velvollisuudet

5.1 Mainostoimisto on vastuussa siitä, että asiakastyöt ja -projektit toteutetaan asianmukaisesti ammattitaidolla ja ylläpitäen alan standardeja. 

5.2 Mainostoimisto sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja toiveita sekä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti suorittaessaan toimeksiantoa. 

5.3 Mainostoimisto sitoutuu pysymään asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa. 

5.4 Mainostoimisto on velvollinen säilyttämään asiakkaan projektia varten luovuttamaa mainosmateriaalia huolellisesti. 

5.5 Mainostoimisto vastaa siitä, että sen toteuttama sisältö on lain ja hyvien tapojen mukaista. 

6 Asiakkaan velvollisuudet

6.1 Asiakas on vastuussa siitä, että antaa Mainostoimistolle oikeat ja riittävät tiedot projektin suorittamista varten, sekä vastaa Mainostoimistolle projektia varten mahdollisesti luovuttamansa materiaalin lainmukaisuudesta.

6.2 Asiakkaalla on velvollisuus vastata projektin etenemiseen liittyviin yhteydenottoihin viimeistään kahden viikon sisällä tai Mainostoimisto katsoo työn suoritetuksi. Jos kyse on verkkosivuista, työ tehdään loppuun niillä tiedoilla, mitä Mainostoimisto on asiakkaalta saanut. 

6.3 Asiakas on velvollinen käyttämään palveluja huolellisesti. Asiakas on itse vastuussa salasanojen hallussapidossa ja niiden henkilöiden toiminnasta, jotka päästävät hallinnoimaan palvelua.

7 Asiakasprojektin suorittaminen

7.1 Asiakasprojekti on suoritettava sovitussa aikataulussa, ammattitaitoisesti sekä alan laatustandardeja noudattaen.

7.2 Mainostoimisto voi käyttää projektia suorittaessa alihankkijoita, jolloin Mainostoimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta. 

7.3 Projekti katsotaan suoritetuksi, kun se on sopimusehtojen mukaisesti suoritettu loppuun ja asiakas on projektin hyväksytysti vastaanottanut. 

8 Asiakkaan oikeudet aineistoon

8.2 Mainostoimisto hankkii asiakkaalle kaikki kolmansien osapuolille kuuluvat luvat, tekijänoikeudet ja suostumukset. Erityistilanteissa Mainostoimisto on vastuussa informoimaan asiakasta mahdollisista käyttöoikeuksia koskevista rajoituksista. 

8.3 Palvelupakettien kohdalla verkkosivualusta ja koodi on Mainostoimisto Visio Designin omaisuutta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus sivustolla olevaan teksti- ja kuvamateriaaliin, sekä niiden käyttöön palvelun ulkopuolella, riippumatta siitä, onko palvelusopimus voimassa. 

8.3 Niiden räätälöityjen WordPress-sivujen kohdalla, jotka eivät ole sidottuja palvelupaketteihin, täydet oikeudet siirtyvät asiakkaalle, kun projektin loppulasku on maksettu.

8.5 Asiakkaalla on täydet oikeudet kaikkeen Mainostoimisto Visio Designin asiakkaalle tuottamaan graafiseen materiaaliin, kuten logoihin ja esitteisiin.

8.6 Asiakkaalla on täydet oikeudet kaikkeen Mainostoimisto Visio Designin tuottamaan video- ja äänisisältöön, kuten mainosvideoihin.

9 Mainostoimiston oikeudet referensseihin

9.1 Mainostoimisto saa signeerata asiakkaan mainontaa ja käyttää tuottamaansa asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia kaupallisina referensseinä. Mikäli asiakas ei halua materiaalia käytettävän referensseinä, tulee siitä sopia erikseen. 

10 Salassapito

10.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina sopimuksen ja projektin suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Tämä kohta on voimassa myös projektin ja sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 

11 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

11.1 Sopijapuolet vastaavat toisilleen sopimusta tai ehtoja rikkomalla aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolet eivät ole vastuussa toisilleen aiheutuneesta epäsuorasta vahingosta. Epäsuoraksi vahingoksi lasketaan esim. tiedostojen tai tietojen tuhoutuminen ja niistä aiheutuvat kulut. 

11.2 Sopijapuolet ovat kuitenkin vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, jos sen on aiheuttanut tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. 

11.3 Sopijapuolten vastuu vahingosta on enimmillään se, mikä on Mainostoimistolle kyseisestä projektista maksettu loppusumma tai vuosittaisen tilauksen arvo.

11.4 Sopijapuolet eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei inhimillisellä harkinnalla olisi voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä. Tämä tarkoittaa esim. palvelunestohyökkäyksiä, tietoverkko-ongelmia, sotilaallisia kriisejä ja luonnonkatastrofeja. 

11.5 Visio Design sitoutuu ratkaisemaan palveluissa tapahtuvat ongelmat mahdollisimman nopeasti. Mainostoimisto ei ole kuitenkaan vastuussa asiakkaan itsensä aiheuttamista ongelmista palvelussa.

12 Laskuttaminen ja maksaminen

12.1 Ennen projektin aloittamista Mainostoimisto Visio Design antaa asiakkaalle eritellyn hinta-arvion, joka vastaa valmiin projektin lopullista summaa. 

12.2 Jos asiakas kesken projektia haluaa lisätä sopimukseen palveluita, Mainostoimisto antaa näistä hinta-arvion asiakkaalle ja lisää ne lopulliseen laskuun.

12.3 Asiakas sitoutuu maksamaan 40 prosenttia lopullisesta hinnasta etukäteen Mainostoimistolle, jos ei muuta ole sovittu. Tämä ei koske palvelupaketteja.

12.4 Asiakkaalla on myös mahdollisuus erikseen ehdottaa osamaksua Mainostoimistolle. Mainostoimisto päättää asiasta tapauskohtaisesti. Tämä ei koske palvelupaketteja.

12.5 Mainostoimisto aloittaa työnsä vasta kun projektista on tehty kirjallinen sopimus ja kohdassa 1.3 mainittu 40 prosentin osuus on maksettu. Tämä ei koske palvelupaketteja.

12.6 Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

12.7 Mainostoimistolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

12.8 Jokainen sopimusmuutos on tehtävä kirjallisena ja molempien sopijapuolten hyväksymänä.

13 Revisiot

13.1 Jokainen työ sisältää oletuksena kaksi revisiota, jos toisin ei sopimuksessa mainita.