Palveluehdot

Päivitetty: 9/2020

Nämä palveluehdot soveltavat Suomen lakia

Sopiminen, laskuttaminen ja maksaminen

1.1 Ennen projektin aloittamista mainostoimisto Visio Design antaa asiakkaalle eritellyn hinta-arvion, joka vastaa valmiin projektin lopullista summaa.

1.2 Jos asiakas kesken projektia haluaa lisätä sopimukseen palveluita, mainostoimisto antaa näistä hinta-arvion asiakkaalle ja lisää ne lopulliseen laskuun.

1.3 Asiakas sitoutuu maksamaan 40 prosenttia projektin lopullisesta hinnasta etukäteen mainostoimistolle projektin aloituksen yhteydessä, jos ei muuta ole sovittu.

1.4 Asiakkaalla on myös mahdollisuus erikseen ehdottaa osamaksua mainostoimistolle. Mainostoimisto päättää asiasta tapauskohtaisesti.

1.5 Mainostoimisto aloittaa työnsä vasta, kun projektista on tehty kirjallinen sopimus ja kohdassa 1.3 mainittu 40 prosentin osuus on maksettu.

1.6 Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan.

1.7 Mainostoimistolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

1.8 Jokainen sopimusmuutos on tehtävä kirjallisena ja molempien sopijapuolten hyväksymänä.

Mainostoimiston velvollisuudet

2.1 Mainostoimisto on vastuussa siitä, että asiakastyöt ja -projektit toteutetaan asianmukaisesti ammattitaidolla ja ylläpitäen alan standardeja.

2.2 Mainostoimisto sitoutuu noudattamaan asiakkaan ohjeita ja toiveita sekä toimimaan asiakkaan edun mukaisesti suorittaessaan toimeksiantoa.

2.3 Mainostoimisto sitoutuu pysymään asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

2.4 Mainostoimisto on velvollinen säilyttämään asiakkaan projektia varten luovuttamaa mainosmateriaalia huolellisesti.

2.5 Mainostoimisto vastaa siitä, että sen toteuttama mainonta on lain ja hyvien tapojen mukaista.

Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Asiakas on vastuussa siitä, että antaa mainostoimistolle oikeat ja riittävät tiedot projektin suorittamista varten, sekä vastaa mainostoimistolle projektia varten mahdollisesti luovuttamansa materiaalin lainmukaisuudesta.

3.2 Asiakkaalla on velvollisuus vastata projektin etenemiseen liittyviin yhteydenottoihin viimeistään kahden viikon sisällä tai mainostoimisto katsoo työn suoritetuksi. Jos kyse on verkkosivuista, työ tehdään loppuun niillä tiedoilla, mitä mainostoimisto on asiakkaalta saanut. 

3.3 Asiakas on velvollinen käyttämään palveluja huolellisesti. Asiakas on itse vastuussa salasanojen hallussapidossa ja niiden henkilöiden toiminnasta, jotka päästävät hallinnoimaan palvelua.

Asiakasprojektin suorittaminen

4.1 Asiakasprojekti on suoritettava sovitussa aikataulussa, ammattitaitoisesti sekä alan laatustandardeja noudattaen.

4.2 Mainostoimisto voi käyttää projektia suorittaessa alihankkijoita, jolloin mainostoimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta.

4.3 Projekti katsotaan suoritetuksi, kun se on sopimusehtojen mukaisesti suoritettu loppuun ja asiakas on projektin hyväksytysti vastaanottanut.

4.4 Projektien hintaan sisältyy pääsääntöisesti kaksi revisiota, jos sopimuksessa ei muuta ilmoiteta. Tarvittaessa revisioita voi olla useampi, jolloin kulut lisätään laskun loppusummaan sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaan oikeudet aineistoon

8.2 Mainostoimisto hankkii asiakkaalle kaikki kolmansille osapuolille kuuluvat luvat, tekijänoikeudet ja suostumukset. Erityistilanteissa mainostoimisto on vastuussa informoimaan asiakasta mahdollisista käyttöoikeuksia koskevista rajoituksista. 

8.3 Palvelupakettien kohdalla verkkosivualusta ja koodi on Visio Designin omaisuutta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus sivustolla olevaan teksti- ja kuvamateriaaliin, sekä niiden käyttöön palvelun ulkopuolella, riippumatta siitä, onko palvelusopimus voimassa.

8.3 Niiden räätälöityjen WordPress-sivujen kohdalla, jotka eivät ole sidottuja palvelupaketteihin, täydet oikeudet siirtyvät asiakkaalle, kun projektin loppulasku on maksettu.

8.5 Asiakkaalla on täydet oikeudet kaikkeen Visio Desiginin asiakkaalle tuottamaan graafiseen materiaaliin, kuten logoihin ja esitteisiin.

8.6 Asiakkaalla on täydet oikeudet kaikkeen Visio Desigin asiakkaalle tuottamaan video- ja äänisisältöön, kuten mainosvideoihin.

Mainostoimiston oikeudet referensseihin

6.1 Mainostoimisto saa signeerata asiakkaan mainontaa ja käyttää tuottamaansa asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia kaupallisina referensseinä. Mikäli asiakas ei halua materiaalia käytettävän referensseinä, tulee siitä ilmoittaa sopimuksessa erikseen.

Salassapito

7.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina sopimuksen ja projektin suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot toistensa yrityssalaisuuksista. Tämä kohta on voimassa myös projektin ja sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

8.1 Sopijapuolet vastaavat toisilleen sopimusta tai ehtoja rikkomalla aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolet eivät ole vastuussa toisilleen aiheutuneesta epäsuorasta vahingosta. Epäsuoraksi vahingoksi lasketaan esim. tiedostojen tai tietojen tuhoutuminen ja niistä aiheutuvat kulut.

8.2 Sopijapuolet ovat kuitenkin vastuussa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, jos sen on aiheuttanut tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

8.3 Sopijapuolten vastuu vahingosta on enimmillään se, mikä on mainostoimistolle kyseisestä projektista maksettu loppusumma.

8.4 Sopijapuolet eivät vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei inhimillisellä harkinnalla olisi voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessä.